37 üyeli İnternet Kurulu tarih oldu, yerine 7 üyeli İnternet Geliştirme Kurulu geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve çeşitli kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının üyesi olduğu 37 üyeli İnternet Kurulu lağvedildi. İnternet Kurulu’nun yerini bakanlık bünyesinde yedi üyeye sahip İnternet Geliştirme Kurulu oluşturuldu.

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanlığı’na daha önce İnternet Kurulu’nun başkanlığını yapan Serhat Özeren atanırken, kurulun üyeliklerine Özeren’le birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cihan Kanlıgöz, Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Direktörü Leyla Keser Berber, Mutlu Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Mermerci, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Alkin, İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık getirildi.

İnternet Geliştirme Kurulu’nun kurulması, 1 Kasım 2011 Salı günlü Resmi Gazete’de yayınlanan “Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de yer almış, daha önce mevcut olan İnternet Kurulu’nun yeni atamalar yapılana kadar görevde kalmasına karar verilmişti. Bugün yapılan atamalarla, İnternet Kurulu tarihe karışmış oldu.

655 no.lu kanun hükmündeki kararnamenin 29. maddesinde sürekli olarak görev yapacak yeni bir “İnterneti Geliştirme Kurulu” yapılandırılması öngörülmüş, aynı maddenin (6) no.lu bendinde kurulun görevleri şöyle tanımlanmıştı:

“a) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak. b) Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak. c) İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak. ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

Yeni kurulan İnterneti Geliştirme Kurulu’nun, diğer yeni kurullarda olduğu gibi, üye sayısı yediyi geçemeyecek, üyelere kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %50’si ücret olarak ödenecek. Kurulun sekreterya işlerini ise Bakanlığın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı üstlenecek. Yeni kurul üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile kurulların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Misyonunu tamamlayan İnternet Kurulu’nda kimler üyeydi? Görmek için tıklayın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir